CAL UNA REVISIÓ MÈDICA ABANS DE FER ESPORT?


L’examen de salut per a la pràctica esportiva té com a objectiu principal preservar la seguretat del nen en la pràctica de l’activitat física, tot detectant malalties o alteracions físiques que converteixin la realització d’exercici físic en un risc per a la seva salut. De manera especial, es realitza per identificar alteracions cardiovasculars, fet que ens permet prevenir l’aparició de la mort sobtada o la progressió de la malaltia.

Quan un adolescent practica esport es posen en marxa i es coordinen, en major o menor mesura, tots els sistemes del cos, amb l’objectiu de mantenir i adaptar aquests sistemes a les sol·licituds a què se sotmet. Aquesta activació requereix un bon funcionament de cada part del cos, fet que facilita el desenvolupament òptim del cos i la ment del nen. 

La presència d’anomalies o alteracions, o el simple fet de realitzar una activitat física de manera continuada i repetida suposa un risc de lesió o alteració funcional que pot ser, des de perjudicial per al desenvolupament i creixement del nen i adolescent a interferir en el rendiment i la salut de l’esportista. És totalment incorrecte pensar que l’esportista, fins i tot aquell que ho és d’alt rendiment, és un individu necessàriament sa.

Tenint en compte tot allò especificat anteriorment, l’examen mèdic previ a la pràctica d’activitat física ha de plantejar-se per:   

  • Prevenir lesions i detectar factors de risc, mitjançant identificació i tractament d’alteracions músculoesquelètiques, en especial lesions no ben rehabilitades.   
  • Establir una teràpia o planificar la rehabilitació de processos concrets.  
  • Orientar l’esportista sobre quines activitats pot o ha de realitzar, amb l’objectiu de preservar la seva salut i millorar el seu rendiment. 
  • Identificar processos que impedeixen o limiten el rendiment o la participació esportives.
  • Diagnosticar patologies susceptibles de tractament i malaltia no detectada o encara no simptomàtica. 
  • Satisfer requeriments legals i d’assegurança mèdica. 

És recomanable que tots els nens que fan esport passin un reconeixement mèdic, almenys, un cop cada temporada i sempre que els esdeveniments ho requereixin. A més de la prevenció de lesions, l’examen mèdic permet orientar la bona pràctica de l’exercici i instruir en uns hàbits esportius correctes, que variaran segons l’esport que el nen o nena practiqui.


 


Comentaris