28 de febr. 2018

CONÈIXES L´ASSOCIACIÓ CANDELA?


L´Associació Candela és una entitat sens eafany de lucre dundada al´any 2004 a Barcelona amb l´objectiu de contribuir a una transformació social basada en l´educació en valors amb perspectiva feminista i comunitària.

Treballen amb l´objectiu de:

-Sensibilitzar la població entorn tota la forma de violència basada en el gènere des d´una perspectiva interseccional.
- Prevenir les violències de gènere per a poder eradicar-les,
- Informar i atendre a persones que estan en qualsevol situació de discriminació i/o violència bàsades en el gènere des d´una perspectiva feminista i psicomosocial,
- Promoure l´educació afectivu-sexual, la coeducació, l´educació no sexista, l´educació feminista i la perspectiva de gènere aplicada en tots els àmbits,
- Defensar els drets fonamentals de dones, infants, joves i persones del col·lectiu LGTBI, així com millorar les seves condicions de vida.

Els podeu trobar al web candela.cat, on hi ha molta més info de totes les activitats que fan.


21 de febr. 2018

VIOLÈNCIA SEXUAL


Què és la violència sexual?

Les violències sexuals són un tipus de violències masclistes i la seva característica principal és que utilitzen el sexe com a forma de control i dominació vers les dones. Parlem de violències en plural perquè la violència sexual pot prendre formes diverses: assetjament sexual, abusos, agressions sexuals...Aquest tipus de violència es pot exercir en àmbits diversos (a la parella, a la feina, a les xarxes socials, a la família, al carrer, als espais d’oci) i a qualsevol edat. La causa principal és el masclisme, que vulnera els drets de les dones a viure la seva sexualitat, els seus espais i la seva vida amb llibertat i autonomia.

Prevenció i detecció

Davant la magnitud que pren la violència sexual a la nostra societat, l’Institut Català de les Dones (ICD) ha iniciat una campanya de prevenció i detecció de les diferents formes de violència sexual. L’ICD ens facilita una sèrie de missatges recollits en dos documents en format pdf perquè ens puguin ajudar a identificar-la, alhora que ens proporcionen eines per actuar.
Un dels documents és adreçat als homes: Alt i clar: els homes rebutgen les violència sexuals, i un altre, a les dones: Les dones tenim dret a viure sense por. Aquests són alguns exemples dels missatges o explicacions que hi podeu trobar:

• La impulsivitat sexual masculina no és la causa de les violacions, sinó el fet que molts homes es creuen amb el dret de poder agredir, abusar, controlar la sexualitat i la vida de les dones.
• Adreçat a les dones, “Tu no t’ho has buscat, no has provocat res”, l’únic responsable d’una situació abusiva és l’agressor o assetjador.
• En les dones la vergonya i la culpa són sentiments associats a l’assetjament i les agressions sexuals, perquè es troben sotmeses a una mirada que les jutja constantment.