23 de des. 2020

TIPOLOGIES DE VIOLÈNCIES

Les violències vers la infància i adolescència són un problema greu de salut pública i una violació dels drets humans, amb importants conseqüències per la salut a curt i llarg termini (OMS, 2017), tant en la salut física i psicològica,
com en les repercussions socials. No tot és violència i es poden classificar de manera diferent.

Violència física
Actes no accidentals per part d’un/a cuidador/a que causen o poden causar danys físics en l’infant o adolescent. 1 de cada 10 infants és maltractat físicament pels seus cuidadors.

Violència emocional
El fracàs del cuidador/a en proporcionar un entorn adequat i de suport inclou actes que tenen un efecte advers en la salut emocional i el desenvolupament del/de la nen/a. 3 de cada 10 infants són maltractats emocionalment pels seus cuidadors.

Violència sexual
Els contactes i interaccions entre un/a nen/a i un adult, o entre dos persones menors d’edat, quan l’agressor fa servir a l’infant per estimular-se sexualment ell mateix, a l’infant o a una altra persona. L’agressor utilitza la situació de
poder o control de la qual disposa per interactuar sexualment amb l’infant mitjançant la manipulació, la pressió o l’engany. 1 de cada 5 infants.

Negligència
És el tipus més freqüent. Es defineix com qualsevol acció o falta d’acció en què les necessitats físiques o psicològiques bàsiques de l’infant no són ateses temporalment o permanent i poden resultar en un deteriorament greu de la salut o del  desenvolupament. 2 de cada 10 infants pateixen negligència física .

Exposició VG
La visualització de violència vers la mare constitueix violència infantil/adolescent.

Altres
Sd. Münchhausen, violència institucional, violència mitjançant les TIC. 


 

0 comentaris: