28 de febr. 2018

CONÈIXES L´ASSOCIACIÓ CANDELA?


L´Associació Candela és una entitat sens eafany de lucre dundada al´any 2004 a Barcelona amb l´objectiu de contribuir a una transformació social basada en l´educació en valors amb perspectiva feminista i comunitària.

Treballen amb l´objectiu de:

-Sensibilitzar la població entorn tota la forma de violència basada en el gènere des d´una perspectiva interseccional.
- Prevenir les violències de gènere per a poder eradicar-les,
- Informar i atendre a persones que estan en qualsevol situació de discriminació i/o violència bàsades en el gènere des d´una perspectiva feminista i psicomosocial,
- Promoure l´educació afectivu-sexual, la coeducació, l´educació no sexista, l´educació feminista i la perspectiva de gènere aplicada en tots els àmbits,
- Defensar els drets fonamentals de dones, infants, joves i persones del col·lectiu LGTBI, així com millorar les seves condicions de vida.

Els podeu trobar al web candela.cat, on hi ha molta més info de totes les activitats que fan.


0 comentaris: